Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Vereniging

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

Een vereniging is een rechtspersoon voor de Nederlandse wet en dient een bepaald doel. Een vereniging in de paardensport heeft als doel om het mogelijk te maken voor haar leden om deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd door de KNHS.

Oprichting

Een vereniging kan informeel of formeel worden opgericht. Wordt een vereniging informeel, dus louter door de betrokken personen zelf, opgericht dan heeft zo'n vereniging slechts beperkte rechtsbevoegdheid. De bestuurders zijn dan hoofdelijk aansprakelijk en de vereniging kan geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn. Ook een informeel opgerichte vereniging kan statuten opstellen. Een informele vereniging kan volledige rechtsbevoegdheid krijgen door de statuten door een notaris te laten opnemen in een authentieke akte. Men kan een vereniging ook direct op deze wijze bij een notaris oprichten.

In de statuten van een vereniging staat ten minste de naam en zetel van de vereniging, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, de wijze van bijeenroepen van de algemene (leden)vergadering en de wijze van benoeming/ontslag van de bestuurders. Ook moet er worden bepaald wat er met een batig saldo van de vereniging gebeurt in geval van ontbinding of er moet een wijze omschreven worden hoe de bestemming van een batig saldo zal worden bepaald. Verder laat de Nederlandse wet ruimte over om andere zaken in de statuten vast te leggen.

De KNHS stelt nog een aantal eisen aan een nieuwe vereniging die zich wil aansluiten bij de KNHS: "Een nieuw aangesloten vereniging dient in haar eerste Algemene Ledenvergadering statuten en een huishoudelijk reglement aan te nemen. De KNHS erkent alleen verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. Om volledige rechtsbevoegdheid te verkrijgen dienen de door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging vastgestelde en vooraf door het Federatiebestuur goedgekeurde statuten notarieel te worden vastgelegd. Verder dient de vereniging te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel." [1]

Algemene Leden Vergadering

Leden hebben inspraak in de gang van zaken binnen een vereniging via de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze wordt meestal eens per jaar georganiseerd. Ook wordt er een ALV georganiseerd bij een wijziging in de statuten of bij een bestuurswissel.

KNHS en de vereniging

Als de vereniging is aangesloten bij de KNHS, dan draagt de vereniging een deel van haar contributie af aan de KNHS. De helft van dit geld gaat naar de kring waar de vereniging onder valt. Door zich aan te sluiten bij de KNHS kan de vereniging haar leden de mogelijkheid geven om officieel te starten, mee te doen aan de kampioenschappen. Ook kan de vereniging, als er een geschikte accomodatie is, zelf wedstrijden organiseren.

Type verenigingen

Iedere vereniging is op basis van de locatie lid van een kring. De kring is weer lid van een regio. Dit is bepalend voor de kampioenschappen (indoorkampioenschap en hippiade). Sommige verenigingen beschikken over een eigen accommodatie waar leden vrij gebruik van kunnen maken. Soms kun je ook kiezen voor lessen georganiseerd door de vereniging. Ook zijn er verenigingen die geen eigen accommodatie hebben maar hun leden alleen de mogelijkheid bieden een startpas aan te vragen. De hoogte van de contributie is afhankelijk van wat een vereniging te bieden heeft aan haar leden. Een overzicht van de verenigingen is terug te vinden op de websites van de verschillende kringen.

Bronnen, referenties en/of voetnoten

  1. http://www.knhs.nl//news.asp?ID=7244